A Catalonian Voice Echoing Beyond the Silence – Àngels.cat Presents a Fusion of Rich Symphonies

Sharing is caring! Support Indie Musicians!

Unveiling the transformative voyage of a Barcelona-based singer-songwriter, Àngels.cat’s “Res no Canviarà” is amongst one of many matchless drops

Barberà del Vallès, Barcelona, SpainÀngels Medrano García, with her roots firmly planted in the fertile grounds of Catalonia’s rich musical heritage, brings forth a unique blend of storytelling and melody. As a singer/songwriter, her compositions are not just songs but journeys into the heart of her experiences, imbued with the soul of her homeland. Her foray into the world of music after the pandemic has been a revelation, showcasing her talents in lyrics and composition, all recorded under the meticulous harmonization of Manuel Requena at the ememrecords studios.

The uniqueness of Àngels’ musical journey is further highlighted by her innovative project – a young adventure novel accompanied by an original soundtrack. This ambitious endeavor seeks to merge the worlds of literature and music, inviting collaborators to bring this novel to life, thereby opening a new chapter in cross-media storytelling.

With tracks such as: “Em Desperto,” “Res No Canviarà,” “Kuimba Na Kucheza,” and others, the artist’s rhythmic musical compositions introduce audiences to a whole new world – one which is hard to let go of. Through her songs, Àngels offers the world a glimpse into her soul, a melody woven with the threads of her life’s tapestry, inviting all to listen, reflect, and perhaps find a piece of themselves in the harmonies she creates.

Àngels’ story is one of undying passion for music and an unwavering commitment to her art. Despite the challenges faced by independent artists in a world marked by competition and favoritism, her determination shines through. From the tender age of eight, when she first stepped into the Barcelona Conservatory of Music, to the various ensembles and choirs she has been a part of, Àngels’ musical evolution has been a journey of discovery, growth, and unwavering dedication to her craft.

Her music, infused with the essence of Catalonia and the personal narratives that have shaped her, stands as a beacon for those seeking authenticity and depth in musical expression. Àngels Medrano García’s journey is not just about making music; it’s about creating a legacy that resonates with the echoes of her homeland, the stories she tells, and the universal quest for recognition and connection in the vast expanse of the music industry.

Stream the artist’s new music on Spotify and other official music streaming platforms! Follow the artist on her social media platforms for updates on new releases. The artist remains open for conversations with listeners, critics, and fellow artists to engage in a dialogue of creative collaboration, reviews, and interviews!

 

###

 

ABOUT

 

In the heart of Catalonia, the resonant voice of Àngels Medrano García emerges as a beacon of creativity and passion in the world of music. Born from the depths of personal loss and a lifelong journey in music, Àngels steps into the limelight with a collection of songs that speak volumes of her journey, her homeland, and her vision as an artist. With a background steeped in the rich musical traditions of the Barcelona Conservatory of Music, her journey from a classical guitar student to a choir member, and eventually to a singer/songwriter, reflects a dedication to the craft that transcends mere performance.

 

The artist’s stunning music, characterized by descriptive narratives and emotive compositions, ventures beyond traditional boundaries to encapsulate the essence of Catalonia and the universal themes of adventure, loss, and hope. Àngels’ debut into the world of music, catalyzed by the tragic loss of her mother during the pandemic, stands as a testament to resilience and the transformative power of music.

 

 

###

ABOUT

 

CONTACT

Àngels Medrano García
Name: Àngels.cat
Email: [email protected]

LINKS

Instagram: https://www.instagram.com/musicaxllegir?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCukicHQn-w5l9zC3puzgMsQ
Spotify: https://www.linkedin.com/in/angels-mega-9507b722/

 

Spanish Translation:

Revelant el viatge transformador d’un cantautor amb el seu a Barcelona, ​​​​Àngels.cat “Res no canviarà” és una de les moltes gotes inigualables.

Barcelona, ​​​​Catalunya —Àngels Medrano García, amb les seves arrels ben plantades en els terrenys fèrtils del ric patrimoni musical de Catalunya, aporta una combinació única de narració i melodia. Com a cantant/compositora, les seves composicions no són només cançons, sinó viatges al cor de les seves experiències, imbuïts de l’ànima de la seva terra natal. La seva incursió al món de la música després de la pandèmia ha estat una revelació, mostrant el seu talent en lletres i composició, tot enregistrat sota la meticulosa harmonització de Manuel Requena als seus estudis ememrecords .

La singularitat del viatge musical d’Àngels.cat és destaca encara més pel seu projecte innovador: una novel·la la jove d’aventures acompanyada d’una banda sonora original. Aquest ambiciós esforç pretén fusionar els mons de la literatura i la música, convidant els col·laboradors a donar vida a aquesta novel·la i obrir així un nou capítol en la narració multimèdia.

Amb temes com: “Em Desperto”, “Res No Canviarà”, “Kuimba Na Kucheza” i d’altres, les composicions musicals rítmiques de l’artista introdueixen el públic a un món completament nou, un món que és difícil de deixar anar. . A través de les seves cançons, Àngels convida al món un cop d’ull a la seva ànima, una melodia teixida amb els fills del tapís de la seva vida, que a escoltar, reflexionar i potser trobar un tros d’ells mateixos en les harmonies que ella crea.

La història d’Àngels és una d’una passió eterna per la música i un compromís inquebrantable amb el seu art. Malgrat els reptes als quals s’enfronten els artistes independents en un món marcat per la competència i el favoritisme, la seva determinació brillant. Des dels vuit anys, quan va entrar per primera vegada al Conservatori Superior de Música de Barcelona, ​​​​fins als diferents conjunts i corals dels quals ha format part, l’evolució musical d’Àngels.cat ha estat un viatge de descoberta, creixement. i dedicació inquebrantable a ella. art.

La seva música, impregnada de l’essència de la calidesa i les narracions personals que l’han donat forma, s’erigeix ​​​​com un far per a aquells que busquen autenticitat i profunditat en l’expressió musical. El viatge d’Àngels Medrano García no és només fer música; és tracta de crear un arribat que ressoni amb els ecos de la seva terra natal, les històries que explica i la recerca universal de reconeixement i connexió a la gran extensió de la indústria musical.

Reprodueix la nova música de l’artista a Spotify i altres plataformes oficials de reproducció de música! Segueix l’artista a les seves plataformes de xarxes socials per obtenir actualitzacions sobre nous llançaments. L’artista roman obert a converses amb oients, crítics i companys artistes per participar en un diàleg de col·laboració creativa, ressenyes i entrevistes!

###

SOBRE

Al cor de Catalunya, la veu ressonant d’Àngels.cat emergeix com un far de creativitat i passió en el món de la música. Nascuda de les profunditats de la pèrdua personal i d’un viatge de tota la vida en la música, Àngels entra en el protagonisme amb una col·lecció de cançons que parlen molt sobre el seu viatge, la seva terra i la seva visió com a artista Amb un refons impregnat de les riques tradicions musicals del Conservatori. Superior de Música de Barcelona, ​​​​el seu recorregut d’estudiant de guitarra clàssica i cantautora a vocalista i finalment a directora de cor reflecteix una dedicació a l’ofici que transcendeix la mera interpretació.

La impressionant música de l’artista, caracteritzada per narracions descriptives i composicions emotives, s’aventura més enllà dels límits tradicionals per encapsular l’essència de la música i els temes universals de l’aventura, la pèrdua i l’esperança. El debut d’Àngels al món de la música, catalitzat per la pèrdua de tràgica de la seva mare durant la pandèmia, és un testimoni de la resiliència i el poder transformador de la música.

CONTACTE

Àngels Medrano García
Nom: Àngels.cat
Correu electrònic: [email protected]

ENLLAÇOS

 

Instagram: https://www.instagram.com/musicaxllegir?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Bloc: https://granpotipoti.com/la-meva-musica/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCukicHQn-w5l9zC3puzgMsQ

Spotify: https://open.spotify.com/playlist/5v1fJYQkI18ZB0HCIJWpp7?si=aa3eb692fb444a80

Música d’Apple: https://music.apple.com/us/artist/angels-medrano-garc%C3%ADa/1701545312

 

 

Source: ArtistPR

Sharing is caring! Support Indie Musicians!

Back to Top